جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

معرفی مدیران

محمد فرزی

021-77494331
مدیر گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی info@jdevs.com

بابک توانگر
مدیر مالی

021-77276565
btavangar@jdevs.com