جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

غبارگیر هیبرید (Hybrid Filter)

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد: 

 ۱-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد

 ۲-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ

در ﻣﻮرد اول اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داکت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد دوم ﻣﺤﻔﻈﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن ﺣﺬف و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ ﻏﺒﺎر و ذرات ﺑﺰرگ را جذب می نماید و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﻏﺒﺎر اﺳﺖ.

دریک فیلترهیبرید از دو روش غبارگیری همزمان استفاده میشود:

۱-جذبغبار با استفاده از نیروی الکترواستاتیکی در فیلد الکتریکی

۲-جداسازی غبار با استفاده از پارچه فیلتر در قسمت کیسهای فیلتر هیبرید

فیلتر هیبرید از یک بخش الکتریکی و یک بخش کیسه ای جدا و پشت سر هم که هر دو در یک محفظه قرار دارند ، تشکیل شده است.

بخش الکتریکی مانند یک فیلد الکتریکی الکتروفیلتر است و بخش کیسه ای که یک مجموعه از کیسه ها می باشد، تقریباً مشابه یک فیلتر کیسه ای است . جریان گاز ابتدا وارد قسمت الکتریکی می شود و تحت تأثیر میدان الکترواستاتیکی حدود 90 تا 95 درصد غبار جذب صفحات می شود.ذرات باقیمانده به بخش کیسه ای وارد شده و روی کیسه ها می نشینند.این ذرات باردار روی کیسه ها یک لایه غبار با فضای متخلخل به وجود می آورند که عبور گاز از میان لایه غبار را تسهیل می نماید.این امر باعث می شود علی رغم بیشتر بودن سرعت عبور گاز از پارچه در فیلترهای هیبرید نسبت به فیلترهای کیسه ای، اُفت فشار ایجاد شده بسیار کمتر از فیلتر کیسه ای باشد که نتیجه آن استفاده از سطح پارچه کمتر برای یک حجم مشخص گاز یعنی A/C بالاتر می باشد. مقدار A/C می تواند 20 تا 30 درصد بالاتر از فیلتر کیسه ای باشد و به همین نسبت سطح کیسه ،تعداد کیج ها و شیرها کاهش می یابد. امکان تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس از دیگر روش های بهینه سازی غبارگیر ها می باشد که در این روش امکان استفاده از بدنه الکتروفیلترو طراحی بگ هاوس متناسب با بدنه موجود توسط جهاد دانشگاهی علم وصنعت وجود دارد.

مرکز کنترل آلاینده های هوا به عنوان معتبرترین طراح و تولید کننده غبارگیرهای صنعتی در ایران با دارا بودن نیروهای متخصص و تجربه بالا، نسبت به طراحی ساخت و نصب انواع فیلتر هیبرید و یا تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس اقدام می نماید.


کاتالوگ محصولات
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
بازوی بارگیری دریایی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
قطعات یدکی

لطفا بر روی تصویر روبرو کلیک کنید
محصولات مرکز کنترل آلاینده های هوا

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.com
محصولات مرتبط بااین گروه