جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/10/03

برترین‌های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸

خلاصه خبر

از واحد علم و صنعت ،مرکز مهندسی کنترل آلاینده های هوا در جمع برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی سال1398 قرار گرفت.