جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/10/08

حضور در نمایشگاه

خلاصه خبر

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت 26 الی 29 آذر ماه نمایشگاه بین المللی تهران

حضور در نمایشگاه