جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1398/10/22

همکاری اقتصادی، تجاری جهاددانشگاهی علم و صنعت با کشور ازبکستان

خلاصه خبر

حضور در کمسیون مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و ازبکستان جهت تمرکز بر روی صنعت سیمان و ارتباط با صاحبان، سرمایه گذارن و کارخانجات برای راه یابی به بازار این کشور

همکاری اقتصادی، تجاری جهاددانشگاهی علم و صنعت با کشور ازبکستان