جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/02/07

طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک

خلاصه خبر

طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک دوپارامتره‌ کلید‌های فشارمتوسط خلاء با مدار جریان متصل به شبکه توسط مدیران و مهندسین مرکز مهندسی فشار قوی