جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/04/28

حضور در نمایشگاه

خلاصه خبر

هشتمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنايع معدني، فرآوري مواد معدني و تجهيزات وابسته یکم لغایت چهارم تیرماه 99 -کرمان

حضور در نمایشگاه