جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/04/28

اولین پروژه صادراتی ترانس رکتیفایر جهاددانشگاهی علم و صنعت

خلاصه خبر

انعقاد قرارداد دو دستگاه ترانس رکتیفایر جریان بالا با یک شرکت خصوصی داخلی