جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/05/05

۴۰ سال خودباوری با جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

پوستر چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی رونمایی شد