جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/05/11

رویداد رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت واگن ملی

خلاصه خبر

«رویداد رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت واگن ملی» چهارشنبه 15مرداد ماه برگزار میشود.